Zhao,Jin-liang

Institution: Shanghai Ocean University, China

Top Collaborators: Yan B, Zhou YQ, Guo JT, Zhu CD, He L, Tu P, Zhou DN, Nie H, Du F, Liu Q, Hu M, Wang LX, Jin QH, Jia CP, Ying GG, Wang ZH, Feng HL, Zhang QL, Jing FX, Fang R

Research Interests: Water, Gene, Antigen, Buffalo, PCR, Role, Tilapia, Babesia, Diagnosis, Play, Inhibition, Micrornas, Mirnas, Antibodies, Diseases, Elisa, Soil, DNA, Specificity, Water Buffalo