Zhang,Yong-Liang

Institution: South China Agricultural University, China

Top Collaborators: Xi QY, Jiang QY, Shu G, Wang SB, Liu XL, Li HY, Gao P, Zhu XT, Feng L, Xiao JM, Khan RA, Zhou LS, Rashid M, Wang D, Yang L, Liu Q, Cheng X, Jia C, Yang KW, Liu CC

Research Interests: Gene, mRNA, Cell, Cells, Epididymis, Mouse, Micrornas, Mirnas, RNA, PCR, Cdna, Chromosome, Northern Blot, Nucleotides, Play, Rat, Sperm, Patients, Prevalence, Risk