Zhang,Yong-Liang

Institution: South China Agricultural University, China

Top Collaborators: Xi QY, Jiang QY, Shu G, Wang SB, Liu XL, Li HY, Gao P, Zhu XT, Yang KW, Liu CC, Feng L, Khan RA, Xiao JM, Rashid M, Zhou LS, Wang D, Yang L, Liu Q, Cheng X, Jia C

Research Interests: Gene, mRNA, Cell, Cells, Epididymis, Mouse, Micrornas, Mirnas, RNA, PCR, Cdna, Chromosome, Northern Blot, Nucleotides, Play, Rat, Sperm, Patients, Prevalence, Risk