Zannis,V I

Institution: Biomedical Research Foundation of the Academy of Athens., N/A

Top Collaborators: Kardassis D, Duka A, Drosatos K, Vezeridis AM, Chroni A, Fotakis P, Georgiadou D, Stratikos E, Kateifides AK, Kateifides A, Tzavlaki K, Von Eckardstein L, Iliopoulos D, Gründler K, Hiyama Y, Goldberg IJ, Gorshkova IN, Sanoudou D, Gkolfinopoulou C, Hayes KC

Research Interests: Gene, Cholesterol, Plasma, Mice, Apoa, Apoa-i, Lipoprotein, Adenovirus, Apoe, Biogenesis, Apolipoprotein, Affect, Genes, Human, Hydrolysis, Metabolism, Mouse, Role, Transfer, Treatment