Yuan,Jingli

Institution: Dalian University of Technology, China

Top Collaborators: Ye Z, Zhang R, Wang G, Liu W, Wang X, Zhang W, Li Y, Li X, Huang L, Py BF, Wei X, Sanhaji M, Shang W, Zhu H, Shao C, Jiang Z, Louwen F, Wang J, Kreis NN, He X

Research Interests: Luminescence, Cells, Cell, Human, Carbon, Water, Oxygen, Kinase, Hela Cells, Time, Proteins, Electron, Ruthenium, DNA, Apoptosis, Work, Cancer, Nitrogen, Death, PH