Voloshin,Yan Z

Institution: Nesmeyanov Institute of Organoelement Compounds RAS, Russia

Top Collaborators: Novikov VV, Vologzhanina AV, Mokhir A, Bubnov YN, Losytskyy MY, Kovalska VB, Varzatskii OA, Sergeev AM, Yarmoluk SM, Dolganov AV, Belov AS

Research Interests: Iron, Cobalt, Hydrogen, Tryptophan, Ions, Production, Bovine Serum Albumin, Energy Transfer, Environment, Fluorescence, Insulin, Lysozyme, Serum, Serum Albumin, Time, Transfer