Vassilis,Papadopoulos

Institution: Eurogenetica S.A., Laboratory of Genetics, Athens-Thessaloniki, Greece

Top Collaborators: Vetro A, Zuffardi O, Liehr T, Manolakos E, Papoulidis I, Papageorgiou E, Siomou E, Oikonomidou E, Thomaidis L

Research Interests: Aneuploidy, Chromosome, Chromosome 21, Down Syndrome, Syndrome