Tsai,Yuan-Feen

Institution: HungKuang University, Taiwan

Top Collaborators: Tai MY, Yeh KY, Huang CS, Wang SF, Wang SP, Lin PY, Wu CH, Hong IH, Chen TM, Liu FC, Yu HP, Hwang TL, Feng KL, Liao YC, Wu YS, Liu YZ, Fang YY

Research Interests: Rats, Water, Neurons, Copulation, Ginkgo, Ginkgo Biloba, Animals, Treatment, Nitric Oxide, Cells, Penile Erection, Conditioning, Fear, Injection, Kinase, Long-evans Rats, Memory, Sucrose, Taste, Time