Tarugi,Patrizia

Institution: University of Modena and Reggio Emilia, Italy

Research Interests: Gene, Apob, Cholesterol, Hypobetalipoproteinemia, Mutations, Plasma, Abetalipoproteinemia, Apolipoprotein, Disease, Exon, Intron, Lipoprotein, mRNA, Proteins, Diseases, Lipoproteins, Acids, Amino Acids, Cells, Coding