Takenaka,Ryuta

Institution: Mitoyo General Hospital, Japan

Research Interests: Antispasmodic Drugs, Drugs, Esophagogastroduodenoscopy, Glucagon, Hyoscine, Peppermint