Qiu,Li-Juan

Institution: Chinese Academy of Agricultural Sciences, China

Top Collaborators: Chang RZ, Guo Y, Wang J, Li YH, Jin LG, Guan RX, Liu ZX, Jiang BJ, Liang QS, Gao CJ, Ye C, Zhang MC, Zhou GA, Wang HS, Wang XB, Zhuang YG, Tao Y, Jiang LX, Wang JY, Li W

Research Interests: Soybean, Gene, Glycine, Glycine Max, Genes, Arabidopsis, Copper, Plant, Plants, Superoxide, Alleles, Seed, Role, Tryptophan, Genome, Drought, Engineering, Genetic Engineering, Homeostasis, Oxidative Stress