Qian,Pei-Yuan

Institution: The Hong Kong University of Science and Technology, China

Top Collaborators: Lee OO, Xu Y, Wang H, Al-suwailem A, Wong YH, Wang Y, Lai PY, Zhou XJ, Miao L, Matsumura K, Zhang Y, Wu HX, Arellano SM, Chandramouli KH, Huang YL, Yang J, He LS, Zhang G, Thiyagarajan V, Zhang YF

Research Interests: Barnacle, Balanus, Gene, Larvae, Genes, Proteins, Role, Bacteria, Community, Strains, Time, Water, Biofouling, DNA, Communities, Electrophoresis, Adult, rRNA Gene, Play, Vibrio