Qian,Pei-Yuan

Institution: The Hong Kong University of Science and Technology, China

Top Collaborators: Lee OO, Xu Y, Wang H, Al-suwailem A, Wong YH, Wang Y, Lai PY, Zhou XJ, Miao L, Matsumura K, Zhang Y, Wu HX, Chandramouli KH, Huang YL, Yang J, He LS, Zhang G, Thiyagarajan V, Arellano SM, Jin C

Research Interests: Barnacle, Balanus, Gene, Larvae, Genes, Proteins, Role, Bacteria, Community, Strains, Time, Water, Biofouling, DNA, Communities, Electrophoresis, Adult, rRNA Gene, Play, Vibrio