Papa,Anna

Institution: Aristotle University of Thessaloniki, Greece

Top Collaborators: Anagnostou V, Maltezou HC, Kyriakidis I, Sidira P, Haidich AB, Samara P, Anastasiadou A, Economopoulou A, Dimou V, Kakoulidis I, Gerou S, Zilidou R, Sargianou M, Butel D, Zorpidou D, Ferentinos G, Sdouga M, Markou P, Volakli H, Kougas E

Research Interests: Virus, Fever, Infection, Disease, Human, Syndrome, Antibodies, Igg, Patients, Serum, Humans, Hemorrhagic Fever With Renal Syndrome, Infections, West Nile Virus, Seroprevalence, Strain, Knowledge, Time, Toscana Virus, Apodemus