Lu,Lun-gen

Institution: Shanghai Jiaotong University School of Medicine, China

Top Collaborators: Qu Y, Xu MY, Zheng RD, Xian JC, Xu HT, Dong YW, Wang Y, Shi JP, Li SB, Zhou K, Wang XP, Liu HL, Zhang LJ, Li Y, Zheng YB, Mao YM, Zhao W, Zeng MD, Liu B, Zong L

Research Interests: Fibrosis, Hepatitis, Hepatitis B, Patients, Chronic Hepatitis, Chronic Hepatitis B, Biopsy, Liver, Liver Fibrosis, Hbeag, Inflammation, B Virus, Hepatitis B Virus, Laboratory, Laboratory Markers, Virus, Cells, Collagen, Glycyrrhetinic Acid, Hepatic Stellate Cells