Lu,Lun-gen

Institution: Shanghai Jiaotong University School of Medicine, China

Top Collaborators: Qu Y, Xu MY, Zheng RD, Dong YW, Xian JC, Xu HT, Wang Y, Shi JP, Li SB, Zhou K, Wang XP, He X, Huang JW, Cai XB, Zhang WX, Xu CR, Wan XJ, Jiang L, Yang Q, Dou AX

Research Interests: Fibrosis, Hepatitis, Hepatitis B, Patients, Chronic Hepatitis, Chronic Hepatitis B, Biopsy, Liver, Liver Fibrosis, Hbeag, Inflammation, B Virus, Hepatitis B Virus, Laboratory, Laboratory Markers, Virus, Cells, Collagen, Glycyrrhetinic Acid, Hepatic Stellate Cells