Lu,Jian-Xin

Institution: Wenzhou Medical College, China

Top Collaborators: Wu WH, Zhang J, Chen Y, Nie XB, Zhang H, Zhang M, He XM, Li M, Wang Y, Ouyang HX, Wang L, Li CX, Cao YC, Meng QH

Research Interests: Gold, Gene, Il-10, Interleukin, Interleukin 10, Tuberculosis, Bacteria, Biosensors, Cell, Color, Escherichia, Escherichia Coli, Future, Nanoparticles, Salmonella, Salmonella Typhimurium, Specificity