Lu,Guo-Yuan

Institution: Konkuk University, Korea

Top Collaborators: Wang Y, Xiao Y, Liu F, Zhang CZ, Cao H, Im C, Xu W

Research Interests: Water, Films, Head, Pressure, Thymine, Exhibits, Suggestion