Lu,Guang-Hong

Institution: Beijing University of Aeronautics and Astronautics, China

Top Collaborators: Zhang Y, Liu YL, Zhou HB, Jin S, Liu LH, Zhang L, Hu XL, Kohyama M, Liu L, Yin PG, Xu LZ, Wen T, Zheng XY, Yang DG, Zhao SP, Xu DY, Lü GH, Shu X

Research Interests: Lead, Grain, Charge, Superoxide, Segregation, Carbon, Distance, Temperature, Tungsten, Understanding, Strain, Tensile Strengths, Graphite, Helium, Iron, Acceleration, Antibodies, Apoa, Apoa-1, Apob