Lu,Chin Lung

Institution: National Chiao Tung University, Taiwan

Top Collaborators: Lin HC, Lee FY, Tsai CF, Liu CJ, Shen HN, Chen KT, Yang CH, Chiu HT, Chen TJ, Chu CJ, Chang FY, Liu YC, Su TP, Wang CW, Luo JC, Wang WB, Shan F, Huang HC, Yu JC, Chen L

Research Interests: Patients, RNA, Intensive Care, Life, Methods, Diagnosis, Gene, Genome, Patient, Growth, Incidence, Risk, Disease, Health, Health Insurance, Insurance, National Health Insurance, Odds Ratio, Time, Carcinoma