Liu,Xian-Guo

Institution: Zhongshan Medical School of Sun Yat-Sen University, China

Top Collaborators: Li YY, Xin WJ, Wei XH, Pang RP, Zang Y, Zhou LJ, Cui Y, Wang J, Yang T, Shen KF, Ren WJ, Zhong Y, Huang YY, Zhu WY, Chen X, Chen FY, Zhang YK, Wei X, Chen Y, Zhou JH

Research Interests: Pain, Neuropathic Pain, Allodynia, Injury, Mechanical Allodynia, Horn, Neurons, Microglia, Rats, Rat, Long-term Potentiation, Drg, Peripheral Nerve, Peripheral Nerve Injury, Regulation, Up-regulation, Inhibition, Necrosis, Tumor, Tumor Necrosis Factor