Liu,Xue-Feng

Institution: Fourth Affiliated Hospital of Harbin Medical University, China

Top Collaborators: Xu GL, Yang JP, Cheng SM, Wang ZL, Cheng X, Chen M, Zhao CB, Geng CY, Pan SQ, Yang G, Ji F, Zhu SG, Zhong LF, Qiu BF, Zhang RL, Peng DX, Yin Q, Hu SL, Zhou ZM, Tang YH

Research Interests: Human, Agarose, Brain, Concentration, Rats, Sprague-dawley Rats, Time, Treatments, Vegf, Disease, Angiotensin Ii, Cells, Role, Oxygen, Agarose Gel Electrophoresis, Avian Influenza, Electrophoresis, Ethidium, Ethidium Bromide, Genbank