Liu,Xiu-Fan

Institution: Yangzhou University, China

Top Collaborators: Xu GL, Yang JP, Cheng SM, Wang ZL, Cheng X, Zhao CB, Chen M, Pan SQ, Geng CY, Yang G, Zhu SG, Ji F, Zhang RL, Zhong LF, Qiu BF, Yin Q, Peng DX, Zhou ZM, Hu SL, Zhu WS

Research Interests: Human, Agarose, Brain, Concentration, Rats, Sprague-dawley Rats, Time, Treatments, Vegf, Disease, Angiotensin Ii, Cells, Role, Oxygen, Agarose Gel Electrophoresis, Avian Influenza, Electrophoresis, Ethidium, Ethidium Bromide, Genbank