Liu,Jin-Liang

Institution: Tongji University, China

Top Collaborators: Yan B, Li B, Bashir S, Luo C, Medina-ramirez I, Luo Z, Wei W, Chen SP, Wang JY, Qiao LN, Teng Y, Azzam G, Zhang FX, Wang X, Shen CM, Gao ZH, Wang F, Mernaugh R, Wang HD, Wang XL

Research Interests: Cell, Cells, Gene, Survival, Proteins, Hybrid, Drosophila, Family, Spectroscopy, Time, Growth, Efficiency, Electron, Hybrids, Luminescence, Microscopy, X-ray, Light, Atrophy, Motor Neuron