Liu,Guan Jian

Institution: Sichuan University, China

Top Collaborators: Dong BR, Wu T, Wu HM, Yang M, Yue J, Li J, Cheng MY, Zhang J, Mei Q, Chen HS, Li T, Shi RH, Wang S, Ran ZH, Feng T, Wang F, Wang XD, Zeng YM, Huang CQ, Hu PJ

Research Interests: Patients, Risk, Pain, Role, Death, Chinese, Diabetic Kidney Disease, Disease, Kidney, Kidney Disease, Inflammation, Morbidity, Cancer, Vancomycin, Acetic Acid, Analgesia, Glycine, Glycine Receptor, Glycine Receptors, Injection