Liu,E-Q

Institution: Xi'an Jiaotong University School of Medicine, China

Top Collaborators: Dang SS, Jia XL, Song P, Cheng YA, Zhang X, Sun MZ, Zhao SH, Chu YL, Cheng DX, Waqar AB, Yu Q, Yang PH, Xue X, Yang HJ

Research Interests: Hepatitis, Chinese, Chronic Hepatitis, Chronic Hepatitis C, Hepatitis C, Interferon, Patients, Treatment, B Virus, Emodin, Hepatitis B, Hepatitis B Virus, Mice, Transgenic Mice, Virus