Liu,Chun-Zhao

Institution: Chinese Academy of Sciences, China

Top Collaborators: Wang F, Guo C, Ma AZ, Zhuang GQ, Cheng XY, Li Q, Sun W, Huang W, Zhao Y, Qi LW, Wang WM, Saxena PK, Kwon YJ, Yang XY, Shi GX, Li QQ, Zhang ZH, Xu L, Xu Q, Zheng S

Research Interests: Silica, Laccase, Magnetic, Nanoparticles, Ethanol, Oxygen, Transfer, Fermentation, Hydrogen, Methane, Adsorption, Separation, Temperature, Strain, Bioreactor, Concentration, Culture, Growth, Production, Bed