Liu,Chun-Hung

Institution: National Pingtung University of Science and Technology, Taiwan

Top Collaborators: Wang Q, Yeh SP, Cheng W, Wang QL, Tao YY, Chiu ST, Shiu YL, Nakabayashi K, Chu PY, Li B, Yi Y, Woo PC, Jing H, Xing F, Jian SJ, Tan Y, Yan GJ, Hsieh SL, Zhang JJ, Shi ZH

Research Interests: Cell, Water, Superoxide, White, Growth, Cells, Time, Phenoloxidase, Glutathione, Glutathione Peroxidase, Peroxidase, Human, Patients, Gene, Hemocyte, Mortality, Superoxide Dismutase, Transfer, Disease, Disease Resistance