Liu,Chun-Hung

Institution: National Pingtung University of Science and Technology, Taiwan

Top Collaborators: Wang Q, Cheng W, Wang QL, Tao YY, Yeh SP, Shiu YL, Nakabayashi K, Chu PY, Li B, Yi Y, Woo PC, Chiu ST, Yan GJ, Hsieh SL, Zhang JJ, Shi ZH, Yuan JL, Tan SZ, Feng NP, Guo DL

Research Interests: Cell, Water, Superoxide, White, Growth, Cells, Time, Phenoloxidase, Glutathione, Glutathione Peroxidase, Peroxidase, Human, Patients, Gene, Hemocyte, Mortality, Superoxide Dismutase, Transfer, Disease, Disease Resistance