Lin,Xiao-Dan

Institution: Affiliated Tumor Hospital of Guangzhou Medical College, China

Top Collaborators: Song XL, Liu Y, Shi XY, Huang WJ, Du LL, Tu BJ, Liao ZW, Zhou TC, Tan XJ

Research Interests: Cancers, Carcinoma, Human, mRNA, Tissues