Liao,Ming

Institution: South China Agricultural University, China

Top Collaborators: Xu C, Jiao P, Zhang B, Wei L, Yuan R, Song Y, Feng S, Zhou S, Zhang L, Cao L, Qi W, Zou Y, Gong L, Tian J, Ren T, Li Y, Luo K, Jiao PR, Qi WB, Cao W

Research Interests: Virus, Influenza, Strain, Avian Influenza, Genes, Viruses, Gene, Genome, Influenza Virus, Infection, Chicken, Influenza Viruses, Cells, Disease, Strains, Chickens, Duck, Cell, Epidemiology, Avian Leukosis