Liao,Hong-Yuan Mark

Institution: National Chiao Tung University, Taiwan

Top Collaborators: Lin CW, Zhao W, Ruan XC, Asryan G, Shen YT, Chuang YC, Singh V, Deniz M, Tang CJ, Ling CH, Fang JM, Tseng CH, Liang YM, Hsu CL, Xu Y, Huang TR, Yang SW, Chen YS, Kiran Kumar G, Yu CX

Research Interests: Germanium, Distance, Human, Motion, Posture, Postures, Probability, Set, Solutions, Calibration, Laboratory