Li,Zhi-Xian

Institution: First Affiliated Hospital of Guangxi Medical University, China

Top Collaborators: Zou HW, Tian XH, Ma GH, Liu JJ, Chen YY, Mo ZN, Tian GX, Tan AH, Gao Y, Yang XB, Zhang HY, Zhang H

Research Interests: Plants, Play, Roles, Arabidopsis, Cdna, Electric Conductivity, Families, Family, Maize, Mannitol, Multigene Families, PCR, Physiology, Plant, Plant Physiology, Plants, Transgenic, Proline, Proteins, Salicylic Acid, Salt Tolerance