Li,Zhan-Ting

Institution: Chinese Academy of Sciences, China

Top Collaborators: Zhao X, Jiang XK, Wang GT, Zhang KD, Xu YX, Zhou TY, Chen L, Hu XB, Xiao ZY, Chen Z, Hou JL, Zhan TG, Fang Q, Zhang DW, Liu Y, Wang L, Lin JB, Tang G, Zhu YY, Zhang L

Research Interests: Hydrogen, Paper, Methanol, Solvents, Water, Rotaxanes, Bear, Electron, Light, Ammonium, Capsules, Chemistry, Chloroform, Report, Hydrogen Bonding, Electron Microscopy, Microscopy, Scanning Electron Microscopy, Transmission Electron Microscopy, Pseudorotaxanes