Li,Zhan-Ting

Institution: Chinese Academy of Sciences, China

Top Collaborators: Zhao X, Jiang XK, Wang GT, Zhang KD, Xu YX, Zhou TY, Hou JL, Zhan TG, Fang Q, Zhang DW, Liu Y, Wang L, Chen L, Hu XB, Xiao ZY, Chen Z, Zhu YY, Zhang L, Shi ZM, Wu CF

Research Interests: Hydrogen, Paper, Methanol, Solvents, Water, Rotaxanes, Bear, Electron, Light, Ammonium, Capsules, Chemistry, Chloroform, Report, Hydrogen Bonding, Electron Microscopy, Microscopy, Scanning Electron Microscopy, Transmission Electron Microscopy, Pseudorotaxanes