Li,Ying-Zhang

Institution: China Agricultural University, China

Top Collaborators: Wu ZH, Liu H, Hu W, Han K, Zhou XW, Zhou X, Zhang WY, Lin XY, Zhao L, Jiang DM, Yao LL, Pei BL, Sun X, Zhou Q, Liu CX, Qing DJ, Lu HF, Si DY, Dong HT, Xiao XF

Research Interests: Gene, Genes, Cell, Strain, Production, Treatment, Growth, Water, Escherichia, Escherichia Coli, Genome, Myxococcus, Soil, Affect, Proteins, Role, Bacteria, Myxobacteria, rRNA Gene, Enzymes