Li,You-Zhi

Institution: Guangxi University, China

Top Collaborators: Wu ZH, Liu H, Hu W, Han K, Zhou XW, Zhou Q, Liu CX, Qing DJ, Lu HF, Si DY, Dong HT, Xiao XF, He X, Wang Y, Wang SY, Zhou X, Zhang WY, Lin XY, Jiang DM, Zhao L

Research Interests: Gene, Genes, Cell, Strain, Production, Treatment, Growth, Water, Escherichia, Escherichia Coli, Genome, Myxococcus, Soil, Affect, Proteins, Role, Bacteria, Myxobacteria, rRNA Gene, Enzymes