Li,Yue-zhong

Institution: Shandong University, China

Top Collaborators: Wu ZH, Liu H, Hu W, Han K, Zhou XW, Wang Y, Wang SY, Zhou X, Zhang WY, Lin XY, Zhao L, Jiang DM, Yao LL, Pei BL, Sun X, Zhou Q, Liu CX, Qing DJ, Lu HF, Si DY

Research Interests: Gene, Genes, Cell, Strain, Production, Treatment, Growth, Water, Escherichia, Escherichia Coli, Genome, Myxococcus, Soil, Affect, Proteins, Role, Bacteria, Myxobacteria, rRNA Gene, Enzymes
JoVE subscription required to view articles

Related JoVE Videos