Li,Xiao-Liu

Institution: Hebei University, China

Top Collaborators: Wang KR, An HW, Zhang JC, Wang YQ, Sheng YH, Yang R, Gong L, Yin ZJ, Chen FK, Cao KJ, Zhang LP, Yao WM, Zhang HF, Zhu ZY, Zhou YL, Liang NX, Xu DJ, Zhou F, Liu KC, Wu XQ

Research Interests: Perylene, Mannose, Treatment, Apoptosis, Calcitonin, Death, Fibroblast Growth Factor, Growth, Patients, Time, Disease, Hydrogen, Serum, Concanavalin A, Ciliary Neurotrophic Factor, Cntf, Dorsal Root, Dorsal Root Ganglion, Drg, Electroacupuncture