Li,Xue-Bao

Institution: Central China Normal University, China

Top Collaborators: Zheng Y, Chen L, Ren F, Huang GQ, Zhong H, Liu ZH, Zhang ZT, Guo QQ, Zhang J, Gong SY, Xu WL, Wang XL, Wang QQ, Zhou Y, Zhang DJ, Chen Y, Tai FJ, Xia H, Wu YF, Hu XP

Research Interests: Genes, Gene, Plant, Plants, Arabidopsis, PCR, Cell, Cells, Growth, Proteins, Yeast, Cdna, Gossypium, Transgenic Plants, Treatment, Cdna Library, Library, Cotyledons, Role, Hypocotyls