Li,Xue-Bao

Institution: Central China Normal University, China

Top Collaborators: Zheng Y, Huang GQ, Chen L, Ren F, Zhong H, Liu ZH, Xu WL, Wang XL, Zhang ZT, Guo QQ, Zhang J, Gong SY, Zhang DJ, Chen Y, Wang QQ, Zhou Y, Sun X, Luo F, Zhao LL, Tai FJ

Research Interests: Genes, Gene, Plant, Plants, Arabidopsis, PCR, Cell, Cells, Growth, Proteins, Yeast, Cdna, Gossypium, Transgenic Plants, Treatment, Cdna Library, Library, Cotyledons, Role, Hypocotyls