Li,Sheng-Tian

Institution: Shanghai Jiao Tong University, China

Top Collaborators: Yang Q, Zhang Y, Lin QS, Liu DD, Liao ZH, Xiao YX, Zhu YS, Yang B, Jiang JH, Zhou YC, Sheng-tian L, Sun Z, Dang H, Liang J, Wang YX, Chen J, Wang H, Chao N

Research Interests: Adult, Long-term Potentiation, Acetylcholine, Acetylcholine Receptors, Inhibition, Muscle, Aspartate, D-aspartate, N-methyl-d-aspartate, Neurons, Lead, Death, Anesthetics, Cell, Cells, Concentration, Hek293 Cells, Lidocaine, Local Anesthetics, Mouse