Li,Sheng-Tian

Institution: Shanghai Jiao Tong University, China

Top Collaborators: Yang Q, Lin QS, Liu DD, Zhang Y, Xiao YX, Zhu YS, Yang B, Jiang JH, Zhou YC, Liao ZH, Sun Z, Dang H, Liang J, Wang YX, Chen J, Wang H, Chao N, Sheng-tian L

Research Interests: Adult, Long-term Potentiation, Acetylcholine, Acetylcholine Receptors, Inhibition, Muscle, Aspartate, D-aspartate, N-methyl-d-aspartate, Neurons, Lead, Death, Anesthetics, Cell, Cells, Concentration, Hek293 Cells, Lidocaine, Local Anesthetics, Mouse