Li,Sang-Lin

Institution: Chongqing Medical University, China

Top Collaborators: Wu J, Shen H, Xu J, Zhu LY, Peng ZP, Jia XB, Zhang DZ, Zhang J, Wang Q, Hu P, Gao F, Ren H, Liu YC, Zhang S, Zhang ZH, Wang XL, Zhang CZ, Gan YH, Su HW, Jin J

Research Interests: Carcinoma, Cell, Apoptosis, Growth, Patients, Iodine, Treatment, Tumor, Tumors, Cancer, Gastric Cancer, Cells, Coenzyme A, Cytochrome, Cytochrome C, Human, Jnk Pathway, Therapeutic, Superoxide, Chromatography