Li,Lin Song

Institution: Henan University, China

Top Collaborators: Wang H, Shen H, Yan X, Xu W, Niu J, Zhou C, Niu JZ, Zhao LB, Qian L, Xia JG, Yang Y, Mueller ML, Titov A, Hyvonen J, Zheng Y, Yuan H, Ma L, Liu S, Shi HB, Lou S

Research Interests: Nanocrystals, Quantum Dots, Carbon, Graphene, Report, Electron, Temperature, Growth, Fluorescence, Water, Light, Patients, Absorption, Spectroscopy, Cells, Time, Concentration, Paper, Electron Microscopy, Microscopy