Li,Lin Song

Institution: Henan University, China

Top Collaborators: Shen H, Wang H, Yan X, Xu W, Niu J, Zhou C, Niu JZ, Shang H, Zhou WZ, Zhou CG, Zhao LB, Xia JG, Qian L, Mueller ML, Yang Y, Titov A, Hyvonen J, Yuan H, Zheng Y, Ma L

Research Interests: Nanocrystals, Quantum Dots, Carbon, Graphene, Report, Electron, Temperature, Growth, Fluorescence, Water, Light, Patients, Absorption, Spectroscopy, Cells, Time, Concentration, Paper, Electron Microscopy, Microscopy