Li,Hu-Lun

Institution: Harbin Medical University, China

Top Collaborators: Kong QF, Sun B, Wang JH, Wang GY, Liu YM, Mu LL, Wang DD, Bai SS, Zhang Y, Zhai DX, Zhang LF, Zheng Y, Peng HS, Wang JJ, Sun L, Liu XJ, Zhang JF, Wang YH, Zhao YF, Cao J

Research Interests: Cells, Cell, Human, Treatment, Disease, Rats, Cancer, Role, Secretion, Nitrogen, Production, Oxygen, Growth, Concentration, Time, Manganese, Ribose, Superoxide, Autoimmune Diseases, Bone
JoVE subscription required to view articles

Related JoVE Videos