Li,Guo-Huai

Institution: Huazhong Agricultural University, China

Top Collaborators: Ding HL, Xu SC, Zhang YX, Pan SS, Duan W, Luo YY, Shen C, Wang S, Fang H, Xu JM, Yang J, Gao L, Liu J, Wang YT, Gong CY, Ye JL, Gan J, Zhang X, Luo WJ, Wang BQ

Research Interests: Calcium, Electron, Gene, Genes, Oxygen, Light, Report, Water, Production, Sulfur, Arabinose, Galactose, Mannose, Acylation, Behavior, Chitosan, Electron Microscopy, Fenoprofen, Fenoprofen Calcium, Microscopy