Li,Guo-Huai

Institution: Huazhong Agricultural University, China

Top Collaborators: Xu SC, Zhang YX, Ding HL, Zhang QF, Liu JH, Pan SS, Duan W, Luo YY, Shen C, Wang S, Fang H, Xu JM, Yang J, Gao L, Liu J, Wang YT, Gong CY, Ye JL, Gan J, Zhang X

Research Interests: Calcium, Electron, Gene, Genes, Oxygen, Light, Report, Water, Production, Sulfur, Arabinose, Galactose, Mannose, Acylation, Behavior, Chitosan, Electron Microscopy, Fenoprofen, Fenoprofen Calcium, Microscopy