Li,Da-Ping

Institution: Chinese Academy of Sciences, China

Top Collaborators: Ye ZY, Chen LB, Yuan F, Luan S, Dong ZF, Guo KH, Zhou ZN, Zhu JH, Kline DD, Zhang Y, Yao ZB, Qian JW, Gu HY, Tao Y, Zou JT, Zhang WJ, He XH, Xu B, Gao P, Tian FX

Research Interests: Magnesium, Role, Brain, Cell, Neurons, Rats, Guanosine, Chlorine, PH, Arabidopsis, Cells, Complement, Eukaryote, Family, Family Member, Family Members, Fertility, Gametophyte, Gene, Gene Expression