Kocherbitov,V

Institution: Lund University, Sweden

Top Collaborators: Znamenskaya Y, Sotres J, Engblom J, Arnebrant T, Reichhardt NV, Nylander T, Klösgen B, Alfredsson V, Gavryushov S, Graf G

Research Interests: Water, Silica, Calorimetry, Glass, Ethane, Nitrogen, Thermodynamic, Atomic Force Microscopy, Biopolymers, Force Microscopy, Gastric Mucin, Microscopy, Mucin, Behavior, Film, Films, Humidity, Quartz, Quartz Crystal Microbalance, Quartz Crystal Microbalance With Dissipation Monitoring