Jing,Wei

Institution: Polytechnic Institute of New York University, USA

Top Collaborators: Qiang L, Zhou XD, Skendaj E, Hong L, Liu P, Mijovic J, Ningfu W, Cai W, Yusong P, Huaihong C, Fang M, Qianqian S, Li Z, Chengling P, Zeng H, Liu L, Baoliang X, Hu J, Yingqun F, Luo X

Research Interests: Work, Artery, Coronary Artery, Methods, Titanium, Agarose, Administration, Beds, Blood, Contrast Echocardiography, Echocardiography, Evans Blue, Injection, Ligation, Myocardium, Perfusion, Rats, Sprague Dawley Rats, Staining, Time