Jin,Wei Jun

Institution: Beijing Normal University, China

Top Collaborators: Zhao XR, Shen QJ, Pang X, Wang H, Shang ZB, Wang Y, Han J, Wang L, Shi LL, Zhang Z, Yan XQ, Gao HY, Zhao YF, Liu LL, Zou WS

Research Interests: Anions, Iodine, Water, Ions, Transfer, Time, Electron, Fluorescence, Mercury, Carbon, Charge, Concentration, Donor, Electronic, Ethanol, Methanol, Oxygen, Absorption, Molar, Separation