Jin,Wei Jun

Institution: Beijing Normal University, China

Top Collaborators: Zhao XR, Shen QJ, Pang X, Wang H, Shang ZB, Wang Y, Wang L, Shi LL, Zhang Z, Yan XQ, Gao HY, Zhao YF, Liu LL, Zou WS, Han J

Research Interests: Anions, Iodine, Water, Ions, Transfer, Time, Electron, Fluorescence, Mercury, Carbon, Charge, Concentration, Donor, Electronic, Ethanol, Methanol, Oxygen, Absorption, Molar, Separation