Jin,Wei Jun

Institution: Beijing Normal University, China

Top Collaborators: Zhao XR, Pang X, Wang H, Shang ZB, Wang Y, Shen QJ, Gao HY, Zhao YF, Liu LL, Zou WS, Han J, Wang L, Shi LL, Zhang Z, Yan XQ

Research Interests: Anions, Iodine, Water, Ions, Transfer, Time, Electron, Fluorescence, Mercury, Carbon, Charge, Concentration, Donor, Electronic, Ethanol, Methanol, Oxygen, Absorption, Molar, Separation