Jin,Wei Jun

Institution: Beijing Normal University, China

Top Collaborators: Zhao XR, Pang X, Wang H, Shang ZB, Wang Y, Shen QJ, Zhao YF, Liu LL, Zou WS, Han J, Wang L, Shi LL, Zhang Z, Yan XQ, Gao HY

Research Interests: Anions, Iodine, Water, Ions, Transfer, Time, Electron, Fluorescence, Mercury, Carbon, Charge, Concentration, Donor, Electronic, Ethanol, Methanol, Oxygen, Absorption, Molar, Separation