Jiang,Cheng-Chuan

Institution: Shanghai Jiaotong University School of Medicine, China

Top Collaborators: Wang XQ, Mei GH, Zhao L, Li ST, Hu J, Chen H, Shih TT, Wang ES, Sun Y, Huang YC, Guo JG, Gao X, Hu JW, Zhou L, Gong Y, Chan WP, Zhong J, Liu YJ, Huang GS, Lin MF

Research Interests: Meningioma, Ankle, Arthroplasty, Axis, Hip, Knee, Knees, Muscle, Osteoarthritis, Pain, Patients, Postoperative Pain, Time, Torque, Biomarkers, Diagnosis, Disease, Efficiency, Proteins, Femur