Jeng,Shih-Tong

Institution: National Taiwan University, Taiwan

Top Collaborators: Lin JS, Lin CC, Lin HH, Wu MT, Tsai MH, Hsing YI, Shen YH, Chen YH, Liu HY, Chiang FY, Wang YC, Hou LY, Chen YC, Li YC

Research Interests: Lignin, Gene, Plants, Play, Growth, Guanosine, Hydrogen, Hydrogen Peroxide (h2o2), Ipomoea, Ipomoea Batatas, Potato, Roles, Sweet Potato, Production, Cdna, Cloning, Defense Mechanisms, Gene Expression, Guanosine Monophosphate, Hydrogen Peroxide