Izumiya,Yoshihiro

Institution: University of California, USA

Research Interests: Gene, Genome, Histone, Lysine, Kshv, Sarcoma, Chromatin, Chromatin Immunoprecipitation, Coding, Enzymes, Epigenetic, Immunoprecipitation, RNA, Antigen, Episome, Gene Expression, Methylation, Regulation, Viral Latency, Hela Cell