Ioannides,D

Institution: Aristotle University of Thessaloniki, Greece

Top Collaborators: Apalla Z, Sotiriou E, Lazaridou E, Chovarda E, Fotiadou C, Vakirlis E, Goussi C, Trigoni A, Panagiotidou D, Lallas A, Rigopoulos D, Gregoriou S, Tsikrikoni A, Kyrmanidou E, Giannopoulou C, Makris M, Tzellos TG, Maliamani F, Gerou S, Zaparas N

Research Interests: Treatment, Psoriasis, Actinic Keratoses, Carcinoma, Cell, Keratoses, Patients, Squamous Cell Carcinoma, Patient, Photodynamic Therapy, Disease, Nail, Face, Risk, Scalp, Skin, Cheilitis, Association, Aminolevulinic Acid, Cosmetic