Ioannides,D

Institution: Aristotle University Thessaloniki, Greece

Top Collaborators: Apalla Z, Sotiriou E, Lazaridou E, Chovarda E, Fotiadou C, Goussi C, Trigoni A, Vakirlis E, Lallas A, Panagiotidou D, Rigopoulos D, Tsikrikoni A, Gregoriou S, Kyrmanidou E, Giannopoulou C, Makris M, Gerou S, Maliamani F, Chatzidimitriou D, Zaparas N

Research Interests: Treatment, Psoriasis, Actinic Keratoses, Carcinoma, Cell, Keratoses, Patients, Squamous Cell Carcinoma, Patient, Photodynamic Therapy, Disease, Nail, Face, Risk, Scalp, Skin, Cheilitis, Association, Aminolevulinic Acid, Cosmetic