Inyushin,Mikhail

Institution: School of Medicine, Puerto Rico

Top Collaborators: Skatchkov SN, Eaton MJ, Cubano LA, Kucheryavykh LY, Kucheryavykh YV, Rolón-reyes K

Research Interests: Asp, Astrocytes, Brain, Cell, Cells, Evaluation, Fluorescence, Fluorescence Microscopy, Glial Cells, Glioma, Microscopy, Neurons, Staining, Tissue, Tumor