Huang,Lu-Qi

Institution: Tianjin University, China

Top Collaborators: Guo LP, Shao AJ, Li X, Zhang JY, Gao WY, Wang Y, Wang HY, Cao JG, Liu ZJ, Chen LJ, Liu KW, Li LQ, Rao WH, Yuan QJ, Zhang YT, Zhang ZY, Tang GD, Hu J

Research Interests: Plants, Chinese, Chloroplast, Future, Genetic Diversity, Genetic Structure, Medicinal Plant, Medicinal Plants, Plant, Populations, Pressure, Production, Resource, Scutellaria, Scutellaria Baicalensis, Abilities, Anthocyanins, Arbutin, Catechin, Chlorogenic Acid