Huang,Lu-Qi

Institution: Tianjin University, China

Top Collaborators: Shao AJ, Li X, Zhang JY, Gao WY, Wang Y, Wang HY, Cao JG, Liu ZJ, Chen LJ, Liu KW, Li LQ, Rao WH, Zhang YT, Yuan QJ, Tang GD, Zhang ZY, Hu J, Guo LP

Research Interests: Plants, Chinese, Chloroplast, Future, Genetic Diversity, Genetic Structure, Medicinal Plant, Medicinal Plants, Plant, Populations, Pressure, Production, Resource, Scutellaria, Scutellaria Baicalensis, Abilities, Anthocyanins, Arbutin, Catechin, Chlorogenic Acid