Huang,Keng-Shiang

Institution: I-Shou University, Taiwan

Top Collaborators: Wang CY, Yang CH, Lin YS, Rowan K, Zhang X, Mark D, Chen CH, Wei X, Gao L, Qian H, Peng Z, Wu CT, Grumezescu AM, Wartchow CA, Hsieh WC, Podlaski F, Chen SY, Li S

Research Interests: Library, Screening, Carrageenan, Gold, Cost, Formaldehyde, Binding Site, Biosensor, Drug Discovery, Eif4e, Interferometry, Light, Measures, Methods, Proteins, Visible Light, Device, Diclofenac, Edema, Efficiency