Huang,Fu-De

Institution: Chinese Academy of Sciences, China

Top Collaborators: Sun XJ, Zhao XL, Tan JX, Ma PL, Ji SY, Wang WA, Zhang X, Zhang BZ, Wang YH, Yangcheng HY, Zhu HL, Bao GS, Wang TZ, He H, Liu Z

Research Interests: Neurons, Amyloid, Behavior, Disease, Flies, Neuron, Drosophila, Sodium, Calcium, Aged, Axon, Axonal Transport, Fatigue, Fly, Mitochondria, Nature, Phenotype, Presynaptic Terminals, Synapse, Synaptic Vesicles