Huang,Fu-De

Institution: Chinese Academy of Sciences, China

Top Collaborators: Sun XJ, Zhao XL, Tan JX, Ma PL, Ji SY, Wang WA, Wang YH, Yangcheng HY, Zhu HL, Bao GS, Wang TZ, He H, Liu Z, Zhang X, Zhang BZ

Research Interests: Neurons, Amyloid, Behavior, Disease, Flies, Neuron, Drosophila, Sodium, Calcium, Aged, Axon, Axonal Transport, Fatigue, Fly, Mitochondria, Nature, Phenotype, Presynaptic Terminals, Synapse, Synaptic Vesicles